Từ Vô Sơn

Tên nhiệm vụ: Từ Vô Sơn
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Thông qua Giản Ung
Địa điểm: Từ Vô Sơn – U Châu
Vật phẩm nhận được: thuật Luyện đơn
Nhiệm vụ tiếp theo: Khổ tu của thuật
Nội dung nhiệm vụ:
– Tìm Nhập Môn Lục (Nhà buôn tạp hóa – Trác Quận (12001), đến ngôi nhà nhỏ trên đỉnh Từ Vô Sơn (12404), đối thoại với Tiên Từ Vô Sơn, chọn “Có” thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments