Ti Trạm – Bei Zhan – 卑湛

Ti Trạm – Bei Zhan – 卑湛

Ti Trạm là một Nho Sĩ nhờ kết thân với Trương Cáp mà được ông này đề cử làm Bác Sĩ (một chức danh cho các nho sĩ thời bấy giờ) cho nhà Tào Ngụy trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là người huyện Nhâm Khâu, tỉnh Hà Bắc, Dự Châu.

Trích lời của Ngụy Minh Đế Tào Duệ viết cho Trương Cáp trả lời việc ông tiến cử Ti Trạm làm Kinh Minh Hành Tu khi đang chống lại đợt Bắc Phạt của Gia Cát Lượng rằng: “Xưa Tuân Tế làm tướng, tấu xin lập ra Ngũ Kinh đại phu, ở trong quân doanh, cho các nho sinh tấu nhạc ném thẻ vào hồ. Nay tướng quân bên ngoài thống quản quân lữ, bên trong an định quốc triều. Trẫm khen ngợi ý chí của tướng quân, nay cân nhắc Trạm lên làm Bác Sĩ”

Sau đó, Trương Cáp trúng tên phục binh mà chết, không còn thấy nhắc đến Ti Trạm nữa.

Trong TS Online, Ti Trạm xuất hiện trong chuỗi nhiệm vụ Tào Tháo đi đánh Mã Siêu ở Đồng Quan.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Ti Trạm

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 88

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Ném Đá – Địa Nha – Phi Sa Tẩu Thạch

Xuất hiện: Rừng Kinh Triệu – Đại Độ Kinh Đào – Đồng Quan – Quan Trung.

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Vứt áo cạo râu

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu