Suối Ba Sinh

Tên Q: Suối Ba Sinh
ĐKNV: Không có
Địa điểm: Kinh Châu – Bắc
Phần thưởng: Ngọc hỏa kiếm
Nội dung nhiệm vụ:
–  Đến Giang Linh thành trong phú hộ đối thoại Điệp Nhi.
– Ra ngoài đối thoại Binh Nam Quận.
– Đến Bộ lạc Dinh Môn Sơn (Kinh Nam) đồng ý giúp tìm trà ngọc nữ (Hoa Sơn Đạo Sỹ, Đạo Đồng – Trường An ), gạo kê (= tiểu mễ – Dinh Môn Sơn Động), gừng sống (= sinh khương – Dinh Môn Sơn Động) mỗi thứ 1 cái.
–  Giao đủ vật phẩm cho Phụng Nhi thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu