Posted in Pet - Võ tướng

Mã Đại – Ma Dai – 馬岱

Mã Đại – Ma Dai – 馬岱 Mã Đại, tự là Bá Chiêm, là một tướng quân của nước Thục trong thời kỳ Tam Quốc….

Posted in Pet - Võ tướng

Bào Tam Nương – Bao Sanniang – 鮑三娘

Bào Tam Nương – Bao Sanniang – 鮑三娘 Bào Tam Nương (trong game dịch thành Quách Du) là một nhân vật hư cấu trong các…

Posted in Pet - Võ tướng

Liêu Hóa – Liao Hua – 廖化

Liêu Hóa – Liao Hua – 廖化 Liêu Hóa, tên thật là Liêu Thuần, tự là Nguyên Kiệm, là một tướng lĩnh Thục Hán trong…

Posted in Pet - Võ tướng

Mã Lương – Ma Liang – 馬良

Mã Lương – Ma Liang – 馬良 Mã Lương, tự là Quý Thường, hay còn có biệt danh là Bạch Mi (lông mày trắng) là…

Posted in Pet - Võ tướng

Tôn Càn – Sun Gan – 孫乾

Tôn Càn – Sun Gan – 孫乾 Tôn Càn (bản dịch trong game là Tôn Cang), tự là Công Hựu, là một chính trị gia…

Posted in Pet - Võ tướng

Chu Thương – Zhou Cang – 周倉

Chu Thương – Zhou Cang – 周倉 Chu Thương (theo bản dịch trong game là Châu Sáng), tên tự là Nguyên Phúc, là một nhân…

Posted in Pet - Võ tướng

Sa Ma Kha – Sha Mo Ke – 沙摩柯

Sa Ma Kha – Sha Mo Ke – 沙摩柯 Sa Ma Kha là thủ lĩnh của bộ lạc Ngũ Khê, sau thuần phục nhà Thục…

Posted in Pet - Võ tướng

Hình Trinh – Xing Zhen – 邢貞

Hình Trinh – Xing Zhen – 邢貞 Hình Trinh là một quan viên phục vụ nhà Ngụy vào thời kỳ Tam Quốc. Ông là người…

Posted in Pet - Võ tướng

Tư Mã Phu – Sima Fu – 司馬孚

Tư Mã Phu – Sima Fu – 司馬孚 Tư Mã Phu, tự là Thúc Đạt, là một nhà chính trị, nhà quân sự, sống qua…

Posted in Pet - Võ tướng

Nguyễn Vũ – Ruan Yu – 阮瑀

Nguyễn Vũ – Ruan Yu – 阮瑀 Nguyễn Vũ (bản dịch trong game dịch thành Nguyễn Ngu), tự Nguyên Du, là một nhà thơ nổi…