Posted in Pet - Võ tướng

Gia Cát Cẩn – Zhuge Jin – 諸葛瑾

Gia Cát Cẩn –  Zhuge Jin – 諸葛瑾 Gia Cát Cẩn, tự là Tử Du, là đại thần nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam…

Posted in Pet - Võ tướng

Tưởng Khâm – Jiang Qin – 蒋钦

Tưởng Khâm – Jiang Qin – 蒋钦 Tưởng Khâm (hay Tưởng Khăm), tự là Công Dịch, là công thần khai quốc nhà Đông Ngô trong…

Posted in Pet - Võ tướng

Phan Chương – Pan Zhang – 潘璋

Phan Chương – Pan Zhang – 潘璋 Phan Chương, tự là Văn Khuê, là một viên võ tướng nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam…

Posted in Pet - Võ tướng

Ngu Phiên – Yu Fan – 虞翻

Ngu Phiên – Yu Fan – 虞翻 Ngu Phiên, tự là Trọng Tường, là công thần khai quốc nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam…

Posted in Pet - Võ tướng

Hoàng Cái – Huang Gai – 黃蓋

Hoàng Cái – Huang Gai – 黃蓋 Hoàng Cái, tự là Công Phúc, là công thần khai quốc nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam…

Posted in Pet - Võ tướng

Trình Phổ – Cheng Pu – 程普

Trình Phổ – Cheng Pu – 程普 Trình Phổ, tự là Đức Mưu, là công thần khai quốc nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam…

Posted in Pet - Võ tướng

Trình Bỉnh – Cheng Bing – 程秉

Trình Bỉnh – Cheng Bing – 程秉 Trình Bỉnh, tự là Đức Xu, là một quan viên nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc….

Posted in Pet - Võ tướng

Trần Vũ – Chen Wu – 陳武

Trần Vũ – Chen Wu – 陳武 Trần Vũ (hay Trần Võ) là một viên tướng nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông…

Posted in Pet - Võ tướng

Trương Hoành – Zhang Hong – 張紘

Trương Hoành – Zhang Hong – 張紘 Trương Hoành (hay Trương Nhung), tự là Tử Cương, là mưu sĩ nhà Đông Ngô trong thời kỳ…

Posted in Pet - Võ tướng

Trương Chiêu – Zhang Zhao – 張昭

Trương Chiêu – Zhang Zhao – 張昭 Trương Chiêu, tự là Tử Bố, là khai quốc công thần nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam…