Posted in Kinh Châu - Bắc

Tân Dã Hạo Nam bái sư học nghề

Tên Q: Tân Dã Hạo Nam bái sư học nghề ĐKNV: Không có Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: hoàn hồn đan 5 cái, lê…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Tam cố thảo lư

Tên Q: Tam cố thảo lư ĐKNV: Hoàn thành Q Giới thiệu Khổng Minh, Đại phá Bát Môn Kim Tỏa trận Địa điểm: Kinh Châu –…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Tân Dã mục Lưu Hoàng Thúc

Tên Q: Tân Dã mục Lưu Hoàng Thúc ĐKNV: lv. 25 Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Linh Châu (Random), Lông vũ + 1…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Tăng Tiểu Đệ

Tên Q: Tăng Tiểu Đệ ĐKNV: Hoàn thành Q Hoàng Trung bất phục Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: song bảo 3 cái, xí ngầu,…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Tôn Quyền trả thù

Tên Q: Tôn Quyền trả thù ĐKNV: lv.25 Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Lông vũ trong suốt, thăng hoa đảm, thái kê vũ…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Tất cả đều xong chỉ còn gió đông

Tên Q: Tất cả đều xong chỉ còn gió đông ĐKNV: Hoàn thành Q Bàng Thống kế liên hoàn Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần…

Posted in Kinh Châu - Nam

Tế trung thần

Tên Q: Tế trung thần ĐKNV: Không có Địa điểm: Kinh Châu – Nam Phần thưởng: thịt giò heo 30 cái, bánh nếp, thuốc nhuộm tóc Nội…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Thái Sử Từ phát tên

Tên Q: Thái Sử Từ phát tên ĐKNV: Hoàn thành Q Hoàng Trung thiện xạ Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Skill bắn cung…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Thảo thuyền mượn mũi tên

Tên Q: Thảo thuyền mượn mũi tên ĐKNV: Hoàn thành Q Chu Du anh hùng yến Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Lông của Chim…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Thống thất Quan Vũ

Tên Q: Thống thất Quan Vũ ĐKNV: lv 25 Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Quan Vũ Mê Nhiệm vụ tiếp theo: Yến nhân Trương…