Posted in Pet - Võ tướng

Trương Doãn – Zhang Yun – 張允

Trương Doãn – Zhang Yun – 張允 Trương Doãn là tướng phục vụ dưới trướng Châu mục Kinh Châu Lưu Biểu đầu thời Tam Quốc….

Posted in Pet - Võ tướng

Lưu Kỳ – Liu Qi – 劉琦

Lưu Kỳ – Liu Qi – 劉琦 Lưu Kỳ là con của Châu Mục Kinh Châu Lưu Biểu, sau làm Thứ sử Kinh Châu kế…

Posted in Pet - Võ tướng

Quách Viện – Guo Yuan – 郭援

Quách Viện – Guo Yuan – 郭援 Quách Viện là một tướng lĩnh phục vụ dưới trướng Viên Thượng trong cuộc chiến quân phiệt cuối…

Posted in Pet - Võ tướng

Tô Điền – Su You – 蘇由

Tô Điền – Su You – 蘇由 Tô Điền là thuộc hạ của Viên Thượng cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Không…

Posted in Pet - Võ tướng

Chu Thiện – Zhou Shan – 周善

Chu Thiện – Zhou Shan – 周善 Chu Thiện là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết của La Quán Trung, ông được kể…

Posted in Pet - Võ tướng

Tiên Vu Đan – Xian YuDan – 鮮于丹

Tiên Vu Đan – Xian YuDan – 鮮于丹 Tiên Vu Đan là tướng lĩnh nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Không rõ nguồn…

Posted in Pet - Võ tướng

Chu Tuấn – Zhou Jun – 周峻

Chu Tuấn – Zhou Jun – 周峻 Cùng họ với Chu Du Chu Tuấn là một tướng lĩnh, con trai của anh trai của Chu…

Posted in Pet - Võ tướng

Thái Sử Hưởng – TaiShi Xiang – 太史享

Thái Sử Hưởng – TaiShi Xiang – 太史享 Thái Sử Hưởng, tự là Nguyên Phục, là quan viên, tướng lĩnh nhà Đông Ngô trong thời…

Posted in Pet - Võ tướng

Lại Cung – Lai Gong – 賴恭

Lại Cung – Lai Gong – 賴恭 Lại Cung là một quan viên nhà Quý Hán trong thời kỳ Tam Quốc. Ông quê ở quận…

Posted in Pet - Võ tướng

Phó Đồng – Fu Tong – 傅彤

Phó Đồng – Fu Tong – 傅彤 Phó Đồng (Truyền Đồng) hay còn gọi là Phó Dung, là tướng lĩnh nhà Thục Hán trong thời…