Posted in U Châu

Ngộ độc thức ăn

Tên nhiệm vụ: Ngộ độc thức ăn Điều kiện nhiệm vụ: LV 21-25, hoàn thành nhiệm vụ Chế tạo tên Địa điểm: Hiệu Trường Hương Dũng Binh…

Posted in U Châu

Kích bại Trình Viễn Chí

Tên Q: Kích bại Trình Viễn Chí Điều kiện nhiệm vụ: không. Địa điểm: U Châu, Trác Quận. Vật phẩm có được: Đao Hắt Thiết (lv15,…

Posted in U Châu

Đi tập phải đem thuốc

Tên nhiệm vụ: Đi tập phải đem thuốc Điều kiện nhiệm vụ: LV 19-20, hoàn thành nhiệm vụ Gom giấy luyện chữ Địa điểm: Hiệu Trường Hương…

Posted in U Châu

Nhiệm vụ lấy thuốc cảm

Tên nhiệm vụ: Nhiệm vụ lấy thuốc cảm (Thuốc cảm mạo công sai) Điều kiện nhiệm vụ: LV 12-15, hoàn thành nhiệm vụ Nhiệm vụ canh gác Địa…

Posted in U Châu

Nhiệm vụ cầu thân

Tên nhiệm vụ: Nhiệm vụ cầu thân (Cầu thân công sai) Điều kiện nhiệm vụ: LV 9-10, hoàn thành nhiệm vụ Nhiệm vụ nhặt trái cây Địa điểm:…

Posted in U Châu

Nhiệm vụ tìm thêm đồ ăn

Tên nhiệm vụ: Nhiệm vụ tìm thêm đồ ăn (Thêm đồ ăn công sai) Điều kiện nhiệm vụ: LV 13-15, hoàn thành nhiệm vụ Nhiệm vụ lấy thuốc…

Posted in U Châu

Trương Thế Bình nghĩa trợ

Tên nhiệm vụ: Trương Thế Bình nghĩa trợ Điều kiện nhiệm vụ: đã nhận hoặc hoàn thành nhiệm vụ Đào viên tam kết nghĩa Địa điểm: Trác…

Posted in U Châu

Nhiệm vụ lấy cơm

Tên nhiệm vụ: Nhiệm vụ lấy cơm (Mua cơm ban công sai ) Điều kiện nhiệm vụ: LV 6-10, hoàn thành nhiệm vụ Vào Hương Dũng binh Địa…

Posted in U Châu

Vào Hương Dũng binh

Tên nhiệm vụ: Vào Hương Dũng binh Điều kiện nhiệm vụ: LV 6 Địa điểm: Hiệu Trường Hương Dũng Binh – U Châu Vật phẩm nhận…

Posted in U Châu

Nhiệm vụ tìm người mới

Tên nhiệm vụ: Nhiệm vụ tìm người mới Điều kiện nhiệm vụ: LV 7-10, hoàn thành nhiệm vụ Nhiệm vụ lấy cơm Địa điểm: Hiệu Trường Hương…